Онлайн заявление
за кандидатстудентски изпит в
Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София към МУ - София.
За справки по приемане на документи и заплащане на такси за кандидатстване в МУ-София: Учебен отдел: телефон 02 915 4626, 02 915 4627; e-mail: ksk@mc.mu-sofia.bg
Онлайн приемът на документи за кандидатстуденски изпити в Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София ще бъде активен на 24.06.2024!

Лични данни

* Задължителни полета

Контакти

Документи за кандидатстване
Повече информация за необходимите документи може да намерите тук

Списък документи:

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл


 • ?

  - кръгли сираци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на смъртни актове на починалите родители и удостоверение за наследници - освободени от такса за участие

  - лица с трайни увреждания и намалена работоспособност от минимум 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 - прикачва се сканиран/сниман оригинал на експертно решение на ТЕЛК /с печат за влязло в сила решение/ - освободени от такса за участие

  - лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа - прикачва се сканиран/сниман оригинал на издаден документ от съответния дом - освободени от такса за участие

  - многодетни майки - прикачват се сканирани/снимани оригинали актове за раждане на децата


 • ?

  - близнаци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на личните карти на кандидат-студентите


 • ?

  - полусираци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на смъртен акт на починалия родител и удостоверение за наследници - заплащат 50% от таксата за участие

Платежно нареждане


?

Tаксата се заплаща преди подаване на документите! Прикачва се сканирано/снимано платежно нареждане за заплатена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

IBAN: BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в основание на платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

Прикачи файл

Коментар

*
Съгласен/а съм МУ-София да обработва личните ми данни за публикуване на резултатите от изпитите по биология и химия и участие в класиране . Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, само по отношение на личните данни, които засягат законосъобразността на обработването, като използвам
“Формуляра за оттегляне на съгласието на субекта за данни” чрез изпращане по имейл на dpo@mu-sofia.bg

*
Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни, няма да предявявам претенции.